Όροι πληρωμής

το κείμενο που αφορά τους όρους πληρωμής